Obchodní podmínky

prodávajícího – provozovatele internetového obchodu:

Tišnovská dřevovýroba s.r.o., Provoz Borač

Ostrovec 1554, 666 01 Tišnov

IČO 49432940, DIČ CZ49432940

zapsána v rejstříku KS Brno, odd.C, vl. 11677

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese:

ceskapodlaha.cz

 1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) shora specifikovaného prodávajícího (dále jen „prodávající“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je prodávající (dále jen „Prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“) a právní vztahy při využívání webové stránky Prodávajícího umístěné na adrese www.ceskapodlaha.cz (dále jen „webová stránka“, popř. webové rozhraní“) a další související právní vztahy. Další informace o Prodávajícím jsou uvedeny na webové stránce.

1.2. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

1.3. Kupujícím - spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

1.4. Kupujícím - podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku a uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná při výkonu této činnosti.

1.5. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří všechna zákonem požadovaná sdělení před uzavřením smlouvy a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky.

1.6. Kupující si je vědom, že mu koupí zboží, jež je v obchodní nabídce Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. Prodávajícího nebo smluvních partnerů Prodávajícího, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

1.7. Kopii obchodních podmínek obdrží Kupující jako přílohu potvrzení objednávky podle čl. 4.6. obchodních podmínek na zadanou emailovou adresu, přičemž daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy obdrží Kupující při převzetí zboží.

1.8 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 1. Sdělení před uzavřením smlouvy

2.1. Prodávající sděluje, že

 1. a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora, Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy),
 2. b) požaduje úhradu kupní ceny před převzetím zboží Kupujícím od Prodávajícího,
 3. c) Prodávající neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění, pokud takové smlouvy zprostředkovává, pak nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sděluje poskytovatel daného plnění, včetně údajů o ceně, nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná;
 4. d) ceny zboží a služeb jsou na webových stránkách provozovaných Prodávajícím uváděny vždy včetně daně z přidané hodnoty a včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady;
 5. f) v případě, že Kupujícím je spotřebitel (dále „Kupující-spotřebitel“), má takový Kupující právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o  
 6. i) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
 7. ii) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

iii) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;

přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu Prodávajícího uvedenou v čl. 12.4 těchto obchodních podmínek, příp. může využít formulář pro odstoupení od smlouvy na stránkách Prodávajícího

 1. g) Kupující - spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
 2. i) o poskytování služeb, které Prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího - spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 3. ii) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle a vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

ZDE NAJDETE FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

iii) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího-spotřebitele nebo pro jeho osobu,

 1. iv) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 2. v) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 3. vi) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 4. h) v případě odstoupení od smlouvy ponese Kupující - spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
 5. i) Kupující - spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;
 6. j) smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu Prodávajícího, přičemž registrovaní uživatelé Prodávajícího mají k těmto údajům také přístup ve svém uživatelském účtu;
 7. k) v případě, že Kupující - spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit u Prodávajícího, příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.
 8. Uživatelský účet

3.1 Na základě registrace Kupujícího provedené na webové stránce může Kupující přistupovat do svého uživatelského účtu (dále jen „uživatelský účet“). Ze svého uživatelského účtu může Kupující provádět objednávání zboží. V případě, že to webové rozhraní obchodu Prodávajícího umožňuje, může Kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu Prodávajícího.

3.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Potvrzením registrace nebo zasláním objednávky zboží Kupující stvrzuje a odpovídá za pravdivost a správnost údajů, které za tímto účelem vyplnil. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

3.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Kupujícího.

3.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání svého uživatelského účtu třetím osobám.

3.5 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než jeden rok nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

3.6 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 1. Uzavření kupní smlouvy

4.1 Webové rozhraní obchodu Prodávajícího obsahuje seznam zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji včetně názvů zboží a jeho hlavních charakteristik a včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. V případě rozporu mezi textovým popisem zboží a jeho vyobrazením má přednost textový popis zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny vždy v hodnotě za celé balení, které je pak předmětem objednávky a dodávky v příslušném počtu kusů zadaném Kupujícím. Je-li to u daného druhu zboží možné, je uvedena také jednotková cena např. za daný rozměr konkrétního zboží, která slouží pro lepší orientaci Kupujícího. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží jsou uvedeny zvlášť. Nabídky prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu Prodávajícího jsou nezávazné a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

4.2 Webové rozhraní obchodu Prodávajícího obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky, není-li stanoveno či dohodnuto jinak.

4.3 Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

- objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

- identifikaci Kupujícího (zejména jméno a příjmení, název a adresa firmy,e-mailová adresa a telefon, adresa pro dodání zboží)

- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

- informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

4.4 Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“ nebo „Pokračovat“ po vyplnění nezbytných údajů v objednávce. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Vyplněná a odeslaná objednávka se považuje za závaznou a Kupující tímto současně potvrzuje, že se seznámil se zněním těchto obchodních podmínek a že s nimi souhlasí. Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí např. elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

4.5 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu, možné nesprávnosti v údajích na objednávce apod.) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

4.6 Smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká přijetím objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím potvrzeno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedené v objednávce. Sdělení před uzavřením smlouvy podle § 1820 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),  jsou Kupujícímu poskytovány mimo jiné prostřednictvím těchto obchodních podmínek a jsou dostupná též na webovém rozhraní Prodávajícího. Přílohou potvrzení o přijetí objednávky je aktuální znění obchodních podmínek. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá zboží, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu a Kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu

4.7 Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek), případně při takovém dodatečném zjištění, anebo při zjištění, že Kupující předal Prodávajícímu nesprávné nebo nepravdivé údaje anebo pokud ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 4.5). V případě, že nedojde v termínu splatnosti k úhradě kupní ceny objednaného zboží nebo zálohy na úhradu kupní ceny objednaného zboží (viz čl. 4.1., odrážka třetí, čl. 4.3., věta druhá a třetí, čl. 4.5. a čl. 4.6.), je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Tím nejsou dotčena ustanovení příslušných právních předpisů o nemožnosti plnění.

4.8 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

4.9. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

4.10. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

4.11. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

4.12. Uzavřená smlouva je Prodávajícím archivována, pokud po dobu nejméně dvou let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím osobám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

4.13..Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží, a proto se Kupující stane vlastníkem zboží vždy teprve úplným zaplacením kupní ceny.

4.14. Prodávající Kupujícímu odevzdá zboží, jakož i doklady, které se k němu vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva ke zboží v souladu se smlouvou.

4.15. Prodávající  splní povinnost odevzdat zboží Kupujícímu, umožní-li mu nakládat se zbožím v místě doručení určeném podle čl. 7 obchodních podmínek a včas mu to oznámí.

4.16.Má-li Prodávající zboží odeslat, je povinnost dodat zboží Kupujícímu - podnikateli splněna jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a tím, že Kupujícímu bude umožněno uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, K dodání zboží Kupujícímu – spotřebiteli dojde až v okamžiku, kdy dopravce předá zboží Kupujícímu.

4.17. Dodá-li Prodávající větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

4.18. Prodávající dodá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

4.19. Není-li ujednáno, jak má být zboží zabaleno, zabalí Prodávající zboží podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování zboží a jeho ochranu. Stejným způsobem opatří Prodávající  věc pro přepravu.


 1. Cena zboží a Platební podmínky

 
5.1 Všechny ceny Prodávajícího jsou smluvní. Na webových stránkách Prodávajícího jsou vždy uveřejněny aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku, které musí Kupující vynaložit na základě smluv uzavřených s poskytovateli těchto služeb.
Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

5.2.Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti při osobním odběru v provozovně nebo skladu Prodávajícího vybraného v objednávce nebo dohodnutého smluvními stranami po realizaci objednávky

- v hotovosti na dobírku při přepravě zboží v místě určeném Kupujícím v objednávce,

- bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího specifikovaný v příslušné faktuře Prodávajícího nebo sdělený Kupujícímu v rámci potvrzení objednávky (dále jen „účet prodávajícího“), a to ve formě zálohy před dodáním zboží na základě zálohové faktury a ve formě doplatku celkové ceny zboží po jeho dodání na základě konečné faktury.

5.3 Společně s kupní cenou zboží je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s dodáním – dopravou zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním – doručením zboží, a to i pokud jsou účtovány odděleně od samotné kupní ceny zboží anebo spolu s kupní cenou nad její rozsah. V případě dobírky se navíc účtují také příslušné poštovní poplatky.

5.4 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do data splatnosti uvedeného na příslušné vystavené faktuře Prodávajícího. Není-li dohodnuto něco jiného, nemá doručení faktury vliv na povinnost uhradit kupní cenu zboží.

5.5 V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby a závazek Kupujícího uhradit kupní cenu je v tomto případě splněn až okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

5.6. V případě bezhotovostní platby je objednávka Kupujícího v příslušném rozsahu vyřizována a zboží odesíláno Kupujícímu ze strany Prodávajícího až od okamžiku splnění závazku Kupujícího uhradit zálohu na kupní cenu v souladu s těmito obchodními podmínkami. Pokud prodlení Kupujícího s úhradou zálohové faktury přesáhne 20 dní, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Nárok na náhradu škody tímto není dotčen.

5.7. Kupující odesláním objednávky v případě volby úhrady kupní ceny formou v čl. 5.2., odrážka třetí potvrzuje svůj souhlas s tím, že kupní cena bude hrazena formou zálohové platby a následně doplatkem celkové kupní ceny včetně nákladů na dopravu, a to na základě konečné faktury se zohledněním dříve uhrazené zálohy, stejně jako s ustanovením čl. 2.6. obchodních podmínek.

5.8. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. U bonusů, akčních cen, zaváděcích cen, slev či věrnostních programů si Prodávající vyhrazuje právo kdykoliv tyto zvýhodněné cenové nabídky změnit, zrušit či zavést nové. Rozhodující a závazná jsou vždy ta pravidla pro poskytování slev, která jsou v okamžiku odeslání objednávky uvedena na internetových stránkách Prodávajícího www.ceskapodlaha.cz.

4.8 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, případně pokud to vyplývá z objednávky a její akceptace, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.


 1.  
  Odstoupení od kupní smlouvy

 
6.1 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 2.1 písm. g) těchto obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy podle platných právních předpisů odstoupit, má Kupující – spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží. Tato lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

 1. a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
 2. b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
 3. c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

6.2. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu Prodávajícího. K odstoupení od smlouvy lze použít i vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je uveřejněn na stránkách Prodávajícího.

6.3 V případě odstoupení od smlouvy podle čl. 6.1. těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Odstoupí-li Kupující - spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které obdržel, , a to nepoškozené, neopotřebené a ani částečně nespotřebované a, je-li to možné, v původním obalu.

6.4. Kupující – spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém je obdržel. To neplatí,

 1. a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vad zboží,
 2. b) použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,
 3. c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
 4. d) prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.

Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

6.5 Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží Kupujícím dle čl. 6.3 obchodních podmínek je Prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

6.6 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek vrátí Prodávající Kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Odstoupí-li Kupující dle čl. 5.1 obchodních podmínek od smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Kupujícímu odeslal.

6.7 Kupující – podnikatel, stejně jako Prodávající, mají právo odstoupit od kupní smlouvy v souladu s obecnými ustanoveními občanského zákoníku a dále z důvodů uvedených v těchto obchodních podmínkách a za podmínek tam stanovených. Tímto odstoupením se kupní smlouva od počátku ruší. To se však netýká zboží upraveného podle přání Kupujícího. Zboží musí být Prodávajícímu ze strany Kupujícího-podnikatele vráceno včetně všech dokumentů a příslušenství nejpozději do pěti (5) dnů od odeslání odstoupení od smlouvy Prodávajícímu, a to nepoškozené, neopotřebené a ani částečně nespotřebované a, je-li to možné, v původním obalu. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto ustanovení obchodních podmínek vrátí Prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) Kupujícímu nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím v odstoupení od smlouvy.

6.8 Kupující bere na vědomí, že pokud vrácené zboží bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, anebo pokud nebude zboží po odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího do lhůty pro vrácení kupní ceny zpět v souladu s těmito obchodními podmínkami vráceno Prodávajícímu, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

 1. Přeprava a dodání zboží

7.1 Zboží bude Kupujícímu na území ČR doručeno

 1. a) formou osobního odběru na provozovně či skladu Prodávajícího vybraného v objednávce či potvrzeného smluvními stranami po této objednávce, nebo
 2. b) formou zaslání prostřednictvím přepravní služby nebo
 3. c) formou rozvozu zajištěného Prodávajícím.

Doručování zboží mimo území ČR není Prodávajícím zajišťováno.

7.2. Způsob doručení zboží určuje Prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak na základě označení zvoleného způsobu doručení zboží Kupujícím při zadávání objednávky. Náklady na dodání zboží a dopravu nese Kupující. V případě zaslání prostřednictvím přepravní služby bude objednané zboží dopraveno Kupujícímu v souladu s obchodními a smluvními podmínkami zvoleného dopravce.

7.3. V případě osobního odběru  je možno zboží převzít v provozovně či skladu Prodávajícího vybraného v objednávce či potvrzeného smluvními stranami po této objednávce, a to oproti platbě za objednané zboží v hotovosti při jeho převzetí, v tomto případě do dvaceti (20) pracovních dnů od termínu uvedeného Prodávajícím v potvrzení objednávky a není-li tento termín výslovně uveden, pak od potvrzení objednávky Prodávajícím, anebo po úhradě kupní ceny zboží předem v souladu s čl. 5 obchodních podmínek, v tomto případě do dvaceti (20) pracovních dnů od uhrazení kupní ceny zboží. Zboží může převzít pouze Kupující. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. Nepřevezme-li Kupující při volbě osobního odběru zboží toto zboží ve shora uvedených  termínech, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Nárok Prodávajícího na náhradu škody není tímto odstoupením dotčen.

7.4. V případě, že zboží má být dle volby Kupujícího zasíláno přepravní službou, řídí se cena přepravy dle ceníku aktuálního v den objednávky.

7.5 V případě, že zboží má být dle volby Kupujícího doručeno formou rozvozu zajišťovaného Prodávajícím, platí, že  rozvoz zboží po území České republiky je zajišťován za cenových podmínek uvedených níže v tomto čl. 7 obchodních podmínek. Nebude-li dohodnuto výslovně něco jiného, bere Kupující na vědomí, že dodací lhůta zboží je min. 2 pracovní dny ode dne akceptace objednávky Prodávajícím. V akceptaci objednávky Prodávající sdělí Kupujícímu maximální termín dodání konkrétního objednaného zboží. Pokud Kupující s takto stanoveným termínem nesouhlasí, je povinen to ihned sdělit Prodávajícímu, a to e-mailem na e-mailovou adresu Prodávajícího, v opačném případě může odpovídat za škodu Prodávajícímu vzniklou z nikoliv včasného zaslání takového stanoviska. Cena dopravy v případě rozvozu zajišťovaného Prodávajícím se odvíjí od množství objednaných balení podlahy. Za množství 1 – 10 balení je cena za dopravu 200,- Kč za balení, za množství 11 – 20 balení je cena 150,- Kč za balení, a za 21 a více balení je cena 100,- Kč za balení. Tyto uvedené ceny jsou bez daně z přidané hodnoty.

7.6 Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li Kupující zboží při dodání ani při opakovaném dodání, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Nárok Prodávajícího na náhradu škody není tímto odstoupením dotčen. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.7. Při převzetí zboží od přepravce či od Prodávajícího je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci nebo Prodávajícímu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemusí být brán zřetel. Při neúplné nebo poškozené zásilce je nutno ze strany Kupujícího sepsat na místě s Přepravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat Prodávajícímu na jeho adresu nebo e-mailové spojení. V opačném případě může být důkazní břemeno o poškození zásilky před jejím předáním na Kupujícím.

 1. Odpovědnost za vady, Záruka

 
8.1 Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávané zboží je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávané zboží má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který Prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

8.2 Zboží je vadné, nemá-li vlastnosti popsané v odstavci 8.1.. Za vadu se považuje i plnění jiného zboží a vady v dokladech nutných pro užívání zboží.

8.3 Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobila porušením své povinnosti.

8.4 Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

8.5 Nebezpečí škody přechází na Kupujícího-spotřebitele převzetím zboží od Prodávajícího nebo od dopravce. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující zboží, ač mu s ním Prodávající umožnil nakládat. Nebezpečí škody přechází na Kupujícího-podnikatele předáním zboží dopravci.

8.6 Škoda na zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Prodávající škodu způsobila porušením své povinnosti.

8.7 Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,

 1. a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. b) se zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 3. c) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 4. d) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.8 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující – spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:

 1. a) u zboží prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 2. b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
 3. c) u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím, nebo
 4. d) vyplývá-li to z povahy zboží .

8.9 Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

8.10 Má-li zboží vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

8.11. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo

 1. a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;
 2. b) na odstranění vady opravou věci,
 3. c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 4. d) odstoupit od smlouvy.

8.12. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy podle ustanovení čl. 8.14 až 8.18 těchto obchodních podmínek .

8.13. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

8.14.Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. 

8.15 Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nového zboží.

8.16 Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

8.17 Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží  řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit. Při dodání nového zboží vrátí Kupující Prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

8.18 Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, právo z vadného plnění mu nepřísluší. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání zboží.

8.19. Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást zboží.

8.20. Záruční doba běží od odevzdání zboží Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupené zboží uvést do provozu někdo jiný než Prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

8.21. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

8.22 Záruka se nevztahuje na vady zboží, které byly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením se zbožím, použitím či používáním zboží v rozporu s jeho účelem, obvyklým použitím nebo návodem k obsluze, dále mechanickým poškozením nebo běžným opotřebením, živelnými událostmi jako např. oheň či voda nebo působením jiných nestandardních jevů bez zavinění Prodávajícího. K reklamovanému zboží je třeba přiložit záruční list, kopii dokladu o koupi a nejlépe také podrobný popis vady.

8.23 Práva Kupujícího vyplývající z odpovědnosti Prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti Prodávajícího, uplatňuje Kupující písem.

JAKOU PODLAHU VYBRAT?

Rádce s výběrem podlahy

Náš rádce s vámi projde všechen sortiment, abyste našli podlahu, která do vašeho interiéru perfektně zapadne. A na samotnou pokládku jsme pro vás připravili videonávody, ať víte, co vás čeká.

1

Dřevěný podklad

(masívní desky, dřevotřískové desky, OSB
desky nebo staré parkety)

Na cementovém základě

(beton nebo anhydrit)


2
    
  
3